Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni na utworzenie aplikacji edukacyjnej (strony internetowej), mającej na celu wypracowanie nawyków i umiejętności wśród uczestników ruchu drogowego, bezpiecznego korzystania z dróg, uczącą prawidłowych zachowań i przepisów ruchu drogowego

Atrakcyjne nagrody do wygrania! Weź udział!

Regulamin konkursu

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni na utworzenie aplikacji edukacyjnej (strony internetowej), mającej na celu wypracowanie nawyków i umiejętności wśród uczestników ruchu drogowego,
bezpiecznego korzystania z dróg, uczącą prawidłowych zachowań i przepisów ruchu drogowego

Aplikacja (strona internetowa)

„Rozjechane przepisy”.

 DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Aplikacja (strona internetowa)” – aplikacja lub strona internetowa mającą
  na celu wypracowanie nawyków i umiejętności wśród uczestników ruchu drogowego, w tym kierujących samochodami osobowymi i pieszych bezpiecznego korzystania z dróg, np. zachęcającą do poszanowania na drodze praw innych jej użytkowników, do noszenia odblasków, przypominającą podstawowe przepisy
  i zasady ruchu drogowego, uczącą prawidłowych zachowań i przepisów ruchu drogowego; rozwiązanie konkursowe ma być przeznaczone do wykorzystania
  na komputerach PC, a w miarę możliwości także na tabletach i telefonach
  lub innych urządzeniach mobilnych z systemami Windows, Linux, iOS, Android; aplikacja napisana w języku umożliwiającym jej obsługę w systemach operacyjnych wskazanych wcześniej oraz przeglądarkach www.
 • „Organizator konkursu” – Komenda Wojewódzka Policji
  w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka.
 • „Uczestnik” – osoba lub grupa osób, zamieszkała na terenie woj. łódzkiego, wyrażającą wolę przystąpienia do konkursu poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego.
 • „Jury” – osoby wyznaczone przez „Organizatorów” do oceny aplikacji (strony internetowej).
 • „Strona internetowa organizatora” – strony internetowe organizatorów konkursu.
 • „adres organizatorów” – adres poczty elektronicznej wrd@ld.policja.gov.pl lub poczty tradycyjnej: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 95-010 Stryków, Sosnowiec 25a.
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs na aplikację (stronę internetową) do nauki przepisów
   i zasad ruchu drogowego”, zwany dalej „Konkursem”.
  • Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

1.2 Konkurs jest ogłaszany na „Stronie Internetowej organizatora”

1.3 Konkurs trwa od dnia 1.09.2018r. do dnia 30.11.2018 r.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W „Konkursie” może wziąć́ udział każda osoba fizyczna (lub zespół osób), posiadająca zdolność́ do czynności prawnych.

2.2 Uczestnikami „Konkursu” nie mogą być pracownicy „Organizatorów konkursu”.

2.3 Warunkiem przystąpienia do „Konkursu” jest przesłanie w czasie trwania konkursu:

 • formularza zgłoszeniowego,
 • „aplikacji (strony internetowej) w formie linku dostępnego dla organizatorów konkursu, gdzie znajduje się aplikacja (strona internetowa) w wersji gotowej
  do użycia lub w formie nośnika CD/DVD/USB, zawierającego aplikację skompilowaną jako plik instalacyjny,
 • Dokumentacji technicznej (opis instalacji i zastosowanych rozwiązań),
 • Dokumentacji użytkownika (opis sposobu obsługi aplikacji) z dołączeniem
  filmiku, zdjęć, lub modeli, pokazujących jak funkcjonuje aplikacja.

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.lodzka.policja.gov.pl/el1/konkurs

2.6 Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę aplikacji (stron internetowych).

3 REJESTRACJA

3.1 Aplikacja (strona internetowa) wraz z dokumentami, o których mowa w §2 ust. 2.3 musi być przesłana na adres „Organizatorów konkursu” odpowiednio pocztą elektroniczną (decyduje data nadania wiadomości) lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego na ogólnych zasadach) nie później niż do dnia 30.11.2018 r.

3.2 Wszelkie zgłoszenia dokonane po terminie nie będą̨ rozpatrywane.

3.3 „Uczestnik” „Konkursu”, dokonując zgłoszenia do „Konkursu”, równocześnie oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawa autorskie do  aplikacji (strony internetowej) oraz, że nie narusza ona praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, ale jest efektem osobistej działalności „Uczestnika” i nie została uprzednio nigdzie opublikowana.

4 NAGRODY W KONKURSIE

4.1 Nagrody rzeczowe zostały przewidziane dla najlepszych aplikacji (stron internetowych) biorących udział w konkursie za zajęcie I miejsca w kategorii uczelni,
I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz dwóch nagród – wyróżnień. Łączna kwota przeznaczona na nagrody nie przekroczy 3000 zł. Nagrody ufundowane są przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb.

4.2  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.

5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD, OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDAWANIE NAGRÓD

5.1 Ocena aplikacji (strony internetowej) zgłoszonej do „Konkursu” opierać się będzie na następujących kryteriach:

 • oryginalność scenariusza,
 • atrakcyjność z punktu widzenia użytkownika aplikacji (strony internetowej),
 • szczegółowość i obrazowość zasad i przepisów ruchu drogowego,
 • prawidłowość przedstawionego w aplikacji (stronie internetowej) systemu prawnego przepisów, zasad ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych,
  a także warunków technicznych pojazdów i ich obowiązkowego wyposażenia
  oraz sytuacji związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • możliwość dokonywania edycji treści (aktualizacji) za pomocą panelu administracyjnego bez konieczności znajomości języka programowania.

5.2 „Jury” wybrane przez organizatorów konkursu dokona wyboru aplikacji (strony internetowej) spośród wszystkich nadesłanych i odpowiadających wymogom „Regulaminu aplikacji (strony internetowej)”  oraz ogłosi rozstrzygnięcie konkursu
na „Stronie Internetowej organizatora” do dnia 31 grudnia 2018 r.

5.3 Podmiotem wydającym nagrody są „Organizatorzy”. Nagrody główne
i wyróżnienia zostaną przekazane do dnia 30.05.2019r.

5.4  „Uczestnik” potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 5.3 pozostaje ona własnością „Organizatora”.

5.5 Werdykt „Jury” jest ostateczny i niepodważalny.

5.6 W przypadku uzyskania przez „Organizatora” informacji,
po lub przed przyznaniem przez „Jury” którejkolwiek z nagród wskazanych
w niniejszym „Regulaminie”, iż nadesłana lub nagrodzona aplikacja (strona internetowa) stanowi plagiat lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo, uprawnienia lub dobra osób trzecich lub którekolwiek postanowienie niniejszego „Regulaminu”, „Organizatorowi”, przysługuje prawo do wstrzymania się
z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo do odmowy przekazania nagrody danemu „Uczestnikowi” i przekazania jej na rzecz innego „Uczestnika Konkursu” albo do podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w ogóle,
a w przypadku nagród już przekazanych – prawo domagania się ich zwrotu
od „Uczestnika”. Niniejsze postanowienie nie wyłącza odpowiedzialności „Uczestników” na zasadach ogólnych. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.7 „Uczestnik” w pełni odpowiada za szkody po stronie „Organizatora” spowodowane przekazaniem aplikacji (strony internetowej) zawierającej wady prawne i zobowiązuje się zwolnić „Organizatora” od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z wykorzystania nadesłanej aplikacji (strony internetowej).

6 PRAWA AUTORSKIE

6.1 
Uczestnik konkursu oświadcza, że stworzył program komputerowy pod nazwą aplikacja (strona internetowa) zwany dalej „Aplikacją” oraz, że:

1) przysługuje mu do Aplikacji wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste
i majątkowe);

2) może rozporządzać prawami autorskimi do Aplikacji w zakresie niezbędnym
do uczestnictwa w konkursie i przekazania praw autorskich organizatorowi.

3) przysługujące mu majątkowe prawo autorskie do Aplikacji nie zostały zajęte
w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, ani w inny sposób obciążone;

4) Aplikacja została wykonana osobiście przez autora;

5) Aplikacja nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu,
z wyjątkiem przypadku skorzystania z utworu z licencją GPL;

6) przeniesienie na KWP w Łodzi autorskich praw majątkowych do Aplikacji,
ani korzystanie z Aplikacji przez KWP w Łodzi lub inne podmioty, którym KWP
w Łodzi udzieli prawa do korzystania z Aplikacji nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

6.2
1. Autor nieodpłatnie przenosi na KWP w Łodzi prawa majątkowe do Aplikacji,
o którym mowa w pkt. 6.1 w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Aplikacji następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do konkursu, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018, poz. 1191 ze zm., zwanej dalej: „Prawem autorskim”), na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie Aplikacji na jakichkolwiek nośnikach,

2) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Aplikacji, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką,

3) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w Aplikacji,

4) rozpowszechnianie Aplikacji lub jego kopii, każdym znanym sposobem
i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie
w sieci komputerowej, w tym w sieci Internet,

6.3
1. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z pkt. 6.2 KWP w Łodzi nabywa wyłączne prawa do korzystania z Aplikacji w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób,
bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, a także wyłączne prawa
do rozporządzania i innych form udostępniania Aplikacji na rzecz osób trzecich,
w szczególności innych jednostek organizacyjnych Policji, zarówno w toku obecnie prowadzonej, jak i przyszłej działalności.

 1. Autor wyraża zgodę na dokonywanie przez KWP w Łodzi lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Aplikacji, zwanych dalej „opracowaniami”. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do opracowań Programu dokonanych przez KWP w Łodzi, przysługiwać będą KWP w Łodzi. Autor wyraża zgodę na korzystanie z opracowań i rozporządzanie prawami do opracowań przez KWP w Łodzi.
 2. Autor udziela KWP w Łodzi zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich
  do opracowań Aplikacji, dokonanych przez KWP w Łodzi lub na jego zlecenie,
  a także przenosi na KWP w Łodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 3. Na podstawie odrębnej umowy KWP w Łodzi może powierzyć Autorowi stworzenie opracowań Aplikacji. Autor zobowiązany będzie do przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do takich opracowań wyłącznie na rzecz KWP w Łodzi. Zakres przeniesienia powyższych praw będzie analogiczny do zakresu przeniesienia praw przewidzianego niniejszym regulaminem.

6.4
1. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 6.2 i 6.3, następuje z chwilą przyjęcia Aplikacji przez KWP w Łodzi.

 1. Z chwilą przyjęcia Aplikacji KWP w Łodzi nabywa prawo własności egzemplarza Aplikacji oraz własność nośników, na których Aplikacja została utrwalona.

6.5
1. KWP w Łodzi ma prawo korzystania z Aplikacji bez oznaczenia jego autorstwa (imion i nazwiska Autora) na egzemplarzach Aplikacji.

 1. Autor:

1) zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do KWP w Łodzi oraz osób trzecich, którym KWP w Łodzi udzielił prawa do korzystania z Aplikacji, autorskich praw osobistych;

2) wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozpowszechnianie Aplikacji
przez KWP w Łodzi oraz osoby trzecie, którym KWP w Łodzi udzielił prawa
do korzystania z Aplikacji.

6.6 Wszelkie spory wynikłe na tle ewentualnych naruszeń praw autorskich będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby KWP w Łodzi.

 • 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Organizator utrwala przebieg pokazów dla celów dokumentacji i informacji. Wizerunek osób odbierających nagrody może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych (niekomercyjnych) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

7.2 Uczestnik konkursu, przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na utrwalenie
i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych powyżej bez prawa
do wynagrodzenia.

 • Dane osobowe
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

·         administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112 , 91-048 Łódź,

·         dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) –
iod@ld.policja.gov.pl

·         dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania listy zwycięzców i osób wyróżnionych
na podstawie zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego wyrażonej poprzez dobrowolne zgłoszenie się do konkursu,

·         odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie,

·         w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; dostępu do treści danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych,

·         w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2),

·         dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej
w formie papierowej przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Zasady „Konkursu” określa wyłącznie niniejszy „Regulamin”. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

8.2 „Organizator” zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w „Regulaminie”
w czasie trwania „Konkursu”, o ile nie wpłynie to na pogorszenia warunków uczestnictwa w „Konkursie”. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich
na „Stronie Internetowej organizatora”.

8.3 Odpowiedzialność „Organizatora” ograniczona jest względem „Uczestnika”
do wysokości wartości przyznanej nagrody.

8.4 Niniejszy „Regulamin Konkursu” dostępny jest w siedzibie „Organizatora”
oraz na “Stronie Internetowej organizatora”.

8.5 Przesyłanie na konkurs materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści nieobyczajne, propagujące piractwo komputerowe, treści upowszechniające techniki kradzieży danych, zawierające wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały,
a także reklamy jest niedozwolone i stanowi naruszenie „Regulaminu Konkursu” “Organizator” zastrzega sobie prawo do odrzucenia takich projektów. Decyzja
o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

8.6 Niniejszy “Regulamin” wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia “Konkursu”
i obowiązuje odpowiednio do czasu jego zakończenia lub zakończenia wykorzystywania programów, będących przedmiotem konkursu.

Organizatorzy:

 1. Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,
 4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim
 5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu,
 6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach,
 7. Uniwersytet Łódzki,
 8. Politechnika Łódzka.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA APLIKACJĘ (STRONĘ INTERNETOWĄ) Z ZASAD I PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

 

 1. Dane personalne uczestnika:

imiona, nazwisko

…………..………………………..……………………………………………………………….……..

PESEL ……………………………………………………………………………………..

 1. Dane kontaktowe uczestnika:

Adres: …………………………………………………..………………………………………………

numer telefonu:

………………………………………………………………………………………………….

e-mail adres:

………………………………………………………………………………………….………

 1. Dane dotyczące gry aplikacji (strony internetowej):

tytuł

…………………………………………………………………………………………….……

data i miejsce wykonania

………………………………………………….………………………………………………

krótki opis

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Oświadczenie uczestnika:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu
i akceptuję  jego treść.

 

 

……………………………………………………………..

data, podpis*

*w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią (tu imię i nazwisko autora
lub autorki aplikacji (strony internetowej) podpisuje niniejszy formularz zgłoszeniowy jej prawny opiekun (tu imię, nazwisko i PESEL prawnego opiekuna
lub nauczyciela ze wskazaniem nazwy i adresu szkoły)