Articles

4-bledna-okladka eiop_2012_2 9-rola-telekomunikacji-w-logistyce-organizacji-sieciowych-1
Analiza podstawowych zależności pomiędzy wielkością a strukturą organizacyjną przedsiębiorstw (na przykładzie operatorów telekomunikacji stacjonarnej)
Bariery rozwoju przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej)
Rola telekomunikacji w logistyce organizacji sieciowych
Management, Vol. 8, No 2
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 10/2005

12-6-2005-alianse-w-polskich-przedsiebiorstwach-telefonii-st-1 13-nowe-kierunki-w-zarzadzaniu-przedsiebiorstwem-celowosc-skutecznosc-efektywnosc
Alianse w polskich przedsiębiorstwach telefonii stacjonarnej
Celowość stosowania benchmarkingu, reengineeringu oraz organizacji sieciowych w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (na przykładzie sektora telefonii stacjonarnej)
Dynamika i potencjał otoczenia przedsiębiorstw w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej
Przegląd Organizacji 06/2005
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2011

35-2011-wplyw-infrastruktury-transportu-na-rozwoj-klastrow-n-1 38-6-2012-przeglad-organizacji-wspolpraca-miedzyorganizacy-1
Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego
Współpraca międzyorganizacyjna w zarządzaniu projektami małych i średnich przedsiębiorstw
Forms of cooperation with the business environment in the process of technology entrepreneurship development
TNOIK / Przegląd Organizacji nr 6/2012
Poznan University of Technology / Research in Logistics & Production vol. 2, 1/2012

44-2013-ewolucja-struktur-organizacyjnych-powodowanych-wdroz-1 50-2014-budowa-inteligentnych-systemow-transportowych-jako-s0002-1
Ewolucja struktur organizacyjnych powodowanych wdrożeniem zaawansowanych technologii głównych na przykładzie operatora telekomunikacyjnego
Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów
System Kontroli Branżowych w Firmach Transportu Drogowego Rzeczy w Polsce

59-agile-commerce-zarzadzanie-w-erze-cyfrowej
Ryzyka Związane z Wejściem w Życie Ustawy o OZE dla Potencjalnego Prosumenta
Analiza stosunków pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami w branży transportowej
Wpływ systemów klasy Fleet Management System na bezpieczeństwo transportu samochodowego rzeczy
Przedsiębiorczość i Zrządzanie tom XVI, zeszyt 9, część II

   
 Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych – przykład miasta i gminy Strykowa  Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego  Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim
 Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji  Transport Miejski i Regionalny nr 3; Kraków, 2013, s. 26-32. ISSN 1732-5153.  Transport Miejski i Regionalny nr 9; Kraków, 2013, s. 14-19. ISSN 1732-5153.
Full Text  Full Text

 
 Spójność sieci transportowych województwa łódzkiego w świetle analiz grafowych  Historyczne uwarunkowania rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk na obszarze Polski  Regionalna dostępność transportowa w świetle samochodowego transportu indywidualnego – przykład Łodzi i Wieruszowa
 Transport Miejski i Regionalny nr 9; Kraków, 2014, s. 23-29. ISSN: 1732-5153.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Nr 17. Wybrane problemy badawcze geografii politycznej (red. Sobczyński M.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 185-202. ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.  Przegląd Komunikacyjny R. LXX, Nr 5 (red. Szydło A.); Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 2015, s. 11-15. ISSN 0033-2232.
 Full Text  Full Text  Full Text

     
 Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego  Significance of Trans-European Transport Networks for Logistic Centre Localization as Exemplified by the Łódź Region  Potencjał transportowo-osadniczy małych miast województwa łódzkiego
 Prace Geograficzne Z. 140 (red. Święchowicz J.); Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, s. 25-38. ISSN 1644-3586, e-ISSN 2083-3113.  European Spatial Research and Policy T. 22, Z. 1 (red. Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 23-44. ISSN 1231-1952, e-ISSN 1896-1525.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Nr 19. Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 113-128. ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.
Full Text  Full Text  Full Text

 
 The Baltic – Adriatic Transport Corridor – Natural Environment of Logistics Infrastructure Development on the Polish Baltic Sea Coast Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013-2015  Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego
 Logistics and Transport Vol. 25, No. 1; CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. Publishing House NDIO, Wrocław, 2015, s. 83-92. ISSN 1734-2015. Przegląd Geograficzny T. 87, Z. 2, IGiPZ PAN, Warszawa, 2015, s. 321-341. ISSN 0033-2143. Transport Miejski i Regionalny Nr 10/2015; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków, 2015, s. 9-14. ISSN 1732-5153.
 Full Text Full Text  Full Text

   
 The Use of Modern Information Technology in Research on Transport Accessibility  Efektywność funkcjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa łódzkiego Dostępność policji do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego
 Transport Problems T. 10, Z. 3 (red. Sładkowski A.); Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015, s. 87-98. ISSN 1896-0596, e-ISSN 2300-861X. Transport Miejski i Regionalny Nr 11/2015 (red. ); Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków, 2015, s. 34-39. ISSN 1732-5153.  Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, nr 3, 2015.
 Full Text  Full Text  Full Text

 
 Lokalizacja parkingów park&ride w przestrzeni Łodzi Przestrzenne zróżnicowanie potencjalnej dostępności głównych węzłów sieci drogowej województwa łódzkiego Changes to the centroid of Łódź province towns in the light of transport potential
 Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Kraków, 2015, nr 4. Prace Geograficzne, z. 144, Kraków, 2016. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Goegraphica Socio-Oeconomica, nr 24, Łódź, 2016.
Full Text   Full Text Full Text 

   
 Funkcjonowanie nocnego transportu zbiorowego w Łodzi Łódź accessibility by public transport Zmiana dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w skutek otwarcia wschodniej i zachodniej obwodnicy Łodzi
 Przegląd Komunikacyjny (red. Szydło A.); Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 2016, ISSN 0033-2232. EUROPA XXI, 30, 61-79, 2016.  Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, Warszawa, 2016.
 Full Text  Full Text  Full Text

 
 Dostępność straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego  Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi Spatial accessibility to hospital healthcare on the area of the Łódź province
 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2016.  Space-Society-Economy (Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016. Quaestines Geographicae, 35, 4, 157-166, Poznań, 2016.
Full Text  Full Text Full Text 

 Accessibility to passenger rail transport in the Łódź province  Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi Wpływ budowy południkowych obwodnic Łodzi na dostępność mieszkańców miasta do sieci dróg o najwyższych parametrach
Logistics and Transport; CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. Publishing House NDIO, Wrocław, 2016, ISSN 1734-2015.  Prace i Studia Geograficzne, Warszawa, 61, 3, 95-108, 2016.  Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34, 2016.
 Full Text Full Text 

 
 Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego  Ocena dostępności do lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi Łódź in the regional and national transportation system
 Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańsk, 2016. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańsk, 2016.  Space-Society-Economy (Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017.
 Full Text Full Text 

 The use of Network Analyst tool and 2SFCA method to assess fire service effectiveness in a city as exemplified by Łódź
 Geomatics, Landmanagement and Landscape, 1, 2017, Kraków.