Liczba godzin zajęć

 • Liczba miejsc ogółem – 72
 • 1 grupa – 6 miejsc
 • 2 grupa – 9 miejsc
 • 3 grupa – 18 miejsc  wolnych

Ilość przedmiotów

Studia podyplomowe o kierunku Menedżer Firmy Transportowej w UE adresowane są do osób, które pracują w sektorze transportu drogowego, chcą poszerzyć swoją wiedze z zakresu nowych rozwiązań technologicznych dla firm transportowych lub planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Studia są organizowane przez Wydział Zarządzania UŁ i trwają 2 semestryDają one możliwość zdobycia przez słuchaczy certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób  i rzeczy, który to jest niezbędny przy rozpoczęciu i prowadzeniu własnej działalności oraz certyfikatów sygnowanych przez renomowaną na rynku giełdę transportową Trans.eu.

Cel studiów

5 Certyfikatów

Możliwych do uzyskania:

Dzięki ukończeniu tych studiów możesz ubiegać się o wydanie Certyfiaktu Kompetencji w Transporcie Drogowym Rzeczy i Osób w Instytucie Transportu Samochodowego

Certyfikaty sygnowane przez Trans.EDU:

– certyfikat Spedycja
– certyfikat Transport
– certyfikat Magazynowanie
– certyfikat Menager Branży TSL

 

Wspierają Nas:

dr hab. inż. Remigiusz KOZŁOWSKI, prof. UŁ

dr hab. inż. Remigiusz KOZŁOWSKI, prof. UŁ

Kierownik Studiów

Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski jest wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Uzyskał stopień Profesora Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z najmłodszych wykładowców.

Prowadził  zajęcia także na wielu innych uczelniach m.in. na Politechnice Łódzkiej, Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Wygłaszał referaty, prezentacje, a także uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorem książki poświęconej pisaniu prac dyplomowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i ma na swoim koncie wypromowanych ponad 500 dyplomantów (magistrów i licencjatów).

Radę Programową studiów stanowią:

 • prof. dr hab. Bogdan Gregor
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
 • prof. dr hab. Ewa Walińska
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak
 • prof. nadzw. dr hab. Michał Marczak
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski
 • Prezes Zarządu Dachser w Polsce – dr Grzegorz Lichocik

Zasadnicze cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest nabywanie  przez słuchaczy kwalifikacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze transportowym, a także uzyskanie wiedzy z obszarów ważnych aspektów prawnych oraz finansowych, których znajomość jest niezbędna w pracy na stanowisku menedżera przedsiębiorstwa transportowego.

W trakcie studiów przekazana zostanie wiedza z zakresu wpływu nowych technologii na zmniejszenie i optymalizację kosztów pracy.

Obszar wiedzy przekazany podczas studiów będzie obejmował transport drogowy rzeczy na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Zdobyta wiedza będzie obejmowała zarówno zakres prawny, dotyczący bezpieczeństwa, finansów oraz nowych technologii    w transporcie. Ponadto słuchacze rozwiną swoje umiejętności związane z negocjacjami, wystąpieniami czy zarządzaniem zespołem. Ciekawym aspektem są również normy techniczne oraz techniczne aspekty działalności, z którymi zostaną zapoznani uczestnicy studiów. Ponadto celem kształcenia jest również poszerzenie wiedzy z zakresu projektów inwestycji w transporcie.  

Wymaganie wstępne

Studia wyższe na poziomie I stopnia i/lub II stopnia. 

Zasady rekrutacji

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie studiów kompletu dokumentów, na który składają się:

 1. podanie o przyjęcie na studia,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub poświadczona notarialnie kserokopia tych dokumentów bądź kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez UŁ (oryginał do wglądu),
 4. jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 72 osoby (4 grupy po 18 osób).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru kandydaci otrzymają decyzję o kwalifikacji na studia wraz z indywidualnym rachunkiem bankowym do wpłat. Decyzję o przyjęciu na studia słuchacze otrzymają po zapłaceniu I raty czesnego.

Obszar kształcenia

Obszar nauk społecznych – dziedzina nauk ekonomicznych – nauki o zarządzaniu. 

Efekty kształcenia odnoszące się do całego programu studiów podyplomowych:
Absolwent osiągnie następujące efekty kształcenia:
Wiedzy Kod własny
ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych                          (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zagadnień zarządzania transportem), ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk W1SPMF
zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych               dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy (ze szczególnym naciskiem na transport i spedycję krajową i międzynarodową)                   w nich i między nimi zachodzące. Zna mechanizmy finansowe charakterystyczne dla przedsiębiorstwa W2SPMF
zna ogólne zasady tworzenia,  rozwoju oraz inwestowania w form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zna normy techniczne i aspekty działalności transportowej W3SPMF
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji wspierających rynek transportowy i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości W4SPMF
 1. Umiejętności
potrafi właściwie analizować oraz reagować na przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) zachodzących w kraju   oraz zagranicą w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów U1SPMF
potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i nowoczesnych technologii oraz narzędzi               w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych                 dla studiowanego kierunku studiów U2SPMF
prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi                               oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi), które są charakterystyczne dla sektora TSL w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki                          i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów U3SPMF
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, potrafi analizować problemy oraz reagować na nie, a także wdrażać działania prewencyjne w celu przeciwdziałania zagrożeniu U4SPMF
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy                               oraz kompetencji miękkich z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas pracy zawodowej U5SPMF
posiada umiejętność analizy i oceny proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje kreatywne oraz innowacyjne rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań U6SPMF
 1. Kompetencje
potrafi organizować przedsięwzięcia, współdziałać i pracować                    w grupie, przyjmując w niej różne role K1SPMF
potrafi odpowiednio określić priorytety, wyznaczać i osiągać cele służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K2SPMF
prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy oraz dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera logistyki transportu K3SPMF
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafi rozwiązywać problemy (związane z finansami w firmie transportowo-spedycyjnej) wynikające z prowadzenia działalności K4SPMF
potrafi uzupełniać i doskonalić oraz stosować w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności również do realizacji zaawansowanych projektów K5SPMF

Niezbędne punkty ECTS do uzyskania

Czas do rozpoczęcia studiów

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Zakres przedmiotów

Zapoznaj się z tym, co oferują studia podyplomowe

 • Znaczenie transportu dla gospodarki – szczególnie transportu drogowego
 • szanse i zagrożenia związane z transportem dla regionu Łódzkiego i Polski
 • analiza warunków obecnych i przyszłych z pkt. widzenia rozwoju przedsiębiorstw transportowych
 • czynniki powodujące ewolucje w transporcie drogowym i kierunki tej ewolucji – próba określenia jak się będzie można do nich dopasować żeby pozostać na rynku
 • rola instytucji i uczelni wyższych w utrzymaniu i podnoszeniu konkurencyjności polskich firm transportowych
 • Zakres, rodzaje, zasady negocjacji,
 • Etapy negocjacji w biznesie,
 • Zaufanie w negocjacjach,
 • Biznesowe negocjacje w zespole,
 • Komunikacja niewerbalna w negocjacjach biznesowych,
 • Strategie rozgrywania negocjacji,
 • BATNA, granica ustępstw oraz zasady ustępstw.
 • Werbalne i niewerbalne elementy wystąpień publicznych,
 • Techniki przekonywania w wystąpieniach publicznych,
 • Umiejętność słuchania,
 • Trema oraz stres, czyli techniki zmniejszające napięcie,
 • Przygotowanie do prezentacji – dobry mówca,
 • Struktura prezentacji – jak zachęcić do słuchania,
 • Projektowanie prezentacji,
 • Język prezentacji oraz stosowanie biznesowych zasad savoir vivre na co dzień,
 • Przemawianie, autoprezentacja oraz techniki prezentacji.
 • Rodzaje umów, które są zawierane w transporcie drogowym, a także prawa i obowiązki z nich wynikające,
 • negocjowanie prawne wiążących umów transportowych – z naciskiem na warunki przewozu,
 • roszczenia zleceniodawcy uwzględniające odszkodowania z tytułu poniesionych strat lub też uszkodzenia rzeczy podczas transportu, opóźnienia w dostawie, a także wiedza w jaki sposób tego typu roszczenia wpływają na jego cywilną odpowiedzialność,
 • konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR
 • roszczenia zleceniodawcy odszkodowań z tytułu obrażeń pasażerów bądź uszkodzenia bagażu co byłoby spowodowane wypadkiem podczas transportu lub odszkodowania z powodu opóźnień, a także wiedza w jaki sposób tego typu roszczenia wpływają na jego cywilną odpowiedzialność.
 • Ubezpieczenia w transporcie drogowym (komunikacyjne, działalności gospodarczej, społeczne)
 • Formy ubezpieczeń ( odp. cywilna, ubezpieczenia wypadkowe / na życie, bagażu, i inne) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki,
 • Obowiązki przewoźnika, a także konsekwencje związane z upadłością przedsiębiorstwa,
 • Formy spółek handlowych, zasady ich funkcjonowania oraz zakładania.
 • Zagadnienia z prawa pracy,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Role oraz funkcje instytucji społecznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • Wszelkie obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczenia społecznego pracowników,
 • Umowa o pracę dla różnych kategorii pracowników, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwie transportowym oraz przepisy regulujące te umowy,
 • Czas pracy kierowców – Czas prowadzenia pojazdu, czas odpoczynku oraz czas pracy, a w tym głównie przepisy rozporządzania EWG) nr 3821-85, rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2016/22WE,
 • Przepisy, które dotyczą wstępnej kwalifikacji jak i okresowego szkolenia kierowców z naciskiem na przepis dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Podatki w transporcie drogowym rzeczy i osób,
 • Podatek od wartości dodanej – VAT – od usług transportowych,
 • Podatek od pojazdów, które są użytkowane w transporcie drogowym rzeczy,
 • Opłaty w transporcie drogowym  (opłaty drogowe i za korzystanie z infrastruktury),
 • Podatek dochodowy,
 • Podatek od pojazdu silnikowego.
 • Umiejętność sporządzania schematu organizacji zatrudnienia oraz planowanie wykonywanej pracy w przedsiębiorstwie transportowym,
 • Zasady marketingu, reklamy oraz public relations, a także sporządzanie akt klientów oraz promocja sprzedaży usług transportowych,
 • Oprogramowania wykorzystywane w transporcie drogowym służące do przesyłania danych,
 • Kategorie, role i funkcje pomocniczej działalności transportowej,
 • Przepisy dotyczące opłat za przejazd oraz cenniki w publicznym jak i prywatnym transporcie – zastosowanie tych przepisów i cenników,
 • Otoczenie przedsiębiorstwa i struktura organizacyjna
 • Warunki oraz formalności związane z prowadzeniem działalności na rynku.
 • Przepisy oraz praktyki związane z czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi, a także wszelkimi innymi sposobami płatności jak i środkami płatniczymi,
 • Formy udzielania kredytów i wynikające z nich opłaty i obowiązki,
 • Bilans – sporządzanie oraz odczyt,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Rentowność przedsiębiorstwa transportowego oraz umiejętność ocenienia sytuacji finansowej firmy głównie na podstawie wskaźników finansowych,
 • Budżet przedsiębiorstwa,
 • Składniki kosztowe firmy transportowej. Pojęcia takie jak: koszty stałe, koszty zmienne, amortyzacja, kapitał obrotowy. Wyliczanie kosztów na jeden pojazd/kilometr/tonę/przejazd,
 • Przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób
 • Sprawozdawczość finansowa,
 • Interpretacja finansowych dokumentów,
 • Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych oraz informacje o bankach,
 • Rozliczenia kosztów kredytów i leasingów.
 • Warunki dopuszczenia do transportowego rynku,
 • Przepisy, które są związane z prowadzeniem zarobkowego transportu drogowego, a głównie przepisy, które regulują formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na możliwość wykonywania przewozów drogowych na i poza terytorium Wspólnoty,
 • Inspekcje oraz sankcje,
 • Warunki i przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportowego,
 • Dokumentacja która jest niezbędna do prowadzenia i świadczenia usług transportowych,
 • Przepisy organizacji rynku usług transportu drogowego rzeczy, przeładunku oraz logistyki,
 • Sporządzanie planów transportowych jak i przepisy związane z rozpoczęciem świadczenia usług transportu drogowego osób.
 • Przepisy dotyczące wymiarów, masy pojazdów w członkowskich państwach,
 • Procedury stosowane w przypadku ładunków niestandardowych,
 • Dobór pojazdów jak i ich elementów do potrzeb przedsiębiorstwa transportowego,
 • Homologacja, rejestracja oraz przeglądy techniczne pojazdów,
 • Działania ograniczające hałas, zanieczyszczenie powietrza, które powstają w wyniku emisji spalin,
 • Plany utrzymania pojazdów oraz ich wyposażenia w transporcie drogowym rzeczy,
 • Typy urządzeń do transportu i rozładunku (kontenery, palety, skrzynia ładunkowe i inne),
 • Procedury i polecenia dotyczące załadunków i rozładunków rzeczy,
 • Techniki transportu kombinowanego piggy-back i techniki przeładunku poziomego,
 • porozumienie EKMT- Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu
 • Procedury dotyczące ładunków niebezpiecznych – ADR wynikające z dyrektywy 2008 /68/WE i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,
 • Procedury dotyczące  Ładunki szybko psujące się – ATP,
 • Procedury dotyczące  ładunków nienormatywnych,
 • Procedury dotyczące  przewozu odpadów,
 • Konwencja TIR,
 • Procedury związane z wymogami wynikającymi z przepisami o transporcie żywych zwierząt,
 • Ładunki ATA,
 • Transport Osób.
 • Wymagane kwalifikacje dla kierowców,
 • Przepisy ruchu drogowego, zakazy oraz ograniczenia jakie obowiązują na terenie różnych państw członkowskich,
 • Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego,
 • Sporządzanie instrukcji dla kierowców aby móc kontrolować przestrzeganie przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdu, ładunku i innych,
 • Bezpieczeństwo przewozu. Procedury dotyczące mocowania i zabezpieczania ładunków w celu zapobiegania drogowym wypadkom czy też wykroczeniom drogowym,
 • Układ sieci drogowych w państwach członkowskich.
 • nstytucje, które udzielają finansowań na projekty,
 • Finansowanie projektów,
 • ocena opłacalności inwestycji w projekt,
 • źródła finansowania projektów.
 • Znaczenie nowoczesnych technologii w transporcie drogowym,
 • Rodzaje technologii wykorzystywanych w transporcie,
 • Mobileye – system bezpieczeństwa
 • Trans – Giełda transportowa
 • Inelo – Gbox
 • badania robione na WZ UŁ z zakresu technologii transportu i ich efekty
 • Wizy dla Polaków wyjeżdżających np. do Rosji,
 • Zadania Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
 • Zagadnienie Dobrej reputacji wydawane przez Stowarzyszenie,
 • Negocjacje hurtowych cen na stacjach paliw,
 • Szkolenia.
 • Międzynarodowe reguły handlowe – Incoterms,
 • Gestia transportowa,
 • Obowiązki, zadania, funkcje i prawa spedytora krajowego i międzynarodowego,
 • Spedycja drogowa – instrukcja przewozu, proces spedycyjny, międzynarodowy list przewozowy,
 • Konwencja CMR,
 • Pojęcie Kabotażu.
Ryzyko logistyczne
 • Ryzyko w transporcie i jego wpływ na wyniki przedsiębiorstwa,
 • Metody zminimalizowania wpływu ryzyka,
 • Zarządzanie ryzykiem logistycznym oraz w łańcuchu dostaw, a także wartości połączonych dla firm.
Zarządzanie zespołem
 • Rozwój umiejętności liderskich,
 • Rozwój takich kompetencji jak: planowanie i koordynowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie, mobilizowanie innych, a także elementy pracy zespołowej, organizacji pracy, brania odpowiedzialności,
 • Zasada priorytetów – SMART,
 • Efektywne budowanie zespołu,
 • Motywowanie zespołu,
 • Kompetencje osoby zarządzającej zespołem,
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz przyczyny konfliktów w zespole, a także sposoby rozwiązywania ich,
 • Aspekt wystąpień  przed zespołem w roli lidera w celu określenia zasad jakie panują w grupie.
Z

Koszt studiów

 wynosi 4950 zł/osobę + 30 zł za wydanie świadectwa. Możliwa jest płatność w dwóch lub w większej liczbie rat po uprzednim kontakcie. 

Koszt semestru studiów podyplomowych w ZŁ * Z Kartą Absolwenta UŁ 10 % rabatu od tej ceny

Zapraszamy do kontaktu

Uznajemy każdy rodzaj kontaktu.

Twój e-mail będzie dla nas znaczący, staramy się odpowiadać na wszystkie.

 

Formularz kontaktu

Dokumenty do rejestracji na studia

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Odpis / Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich)

3. Kwestionariusz osobowy słuchacza

4. 1 zdjęcie o rozmiarach: 3,5 x 4,5 cm

5. Skierownie z zakładu pracy

Dokumenty mozna przesłać mailowo na adres techlog.wz@gmail.com Dokumenty przyjmujemy do 17.10.2017 r.

 

Wydział Zarządzania UŁ

Sekretariat studiów:

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 142

tel. +48 609 007 209

e-mail: techlog.wz@gmail.com

Kierownik studiów:

prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, pok. 125

e-mail: rjk5511@gmail.com