Liczba godzin zajęć

 • Liczba miejsc ogółem – 57

Ilość przedmiotów

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, które m.in. w jednostkach samorządowych odpowiadają za zagadnienia zarządzania ruchem. Są to jedyne studia w Polsce środkowej, które kształcą w tym zakresie.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych sposobów rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem ruchem. Przedstawione zostaną także często powtarzające się błędy w organizacji ruchu drogowego, rozwój umiejętności w zakresie sposobów zarządzania ruchem pieszym czy rowerowym, wprowadzenie w zagadnienia planowania układów komunikacji publicznej oraz metod ich projektowania i zarządzania. Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki sygnalizacji świetlnej w aspekcie jej projektowania, utrzymania, koordynacji oraz szeroko rozumianej „logistyki miejskiej”, a także wdrożenie w środowisko nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez systemy sterujące ruchem oraz nowoczesne pojazdy.

Ze względu na nadal niewystarczający poziom bezpieczeństwa na drogach w naszym kraju wiele miejsca poświęcono na metody zmniejszające ryzyko wypadków i kolizji. Przedstawione zostaną także nowoczesne rozwiązani technologiczne takie jak inteligentne systemy transportowe (ITS) i wyposażenie pojazdów wspierające kierowcę w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.

Uczestnicy zapoznają się z zastosowaniem GIS w logistyce miejskiej oraz nowoczesnych systemów telematycznych. Przedstawione zostaną także zagadnienia prawne, które nabierają coraz większego znaczenia z zarządzaniu logistyką transportu oraz sposoby zmniejszania negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

Wspierają Nas:

Studia podyplomowe mają na celu przekazanie wiedzy na temat wzrastającej presji ze strony natężenia ruchu na drogę, sposób jej projektowania oraz utrzymania; wdrożenie w tematykę często powtarzających się błędów w projektach organizacji ruchu drogowego; rozwój umiejętności  w zakresie sposobów zarządzania ruchem pieszym czy rowerowym; wprowadzenie w zagadnienia planowania układów komunikacji publicznej oraz metod ich projektowania i zarządzania; przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki sygnalizacji świetlnej w aspekcie jej projektowania, utrzymania, koordynacji oraz szeroko rozumianej „logistyki miejskiej”; wdrożenie w środowisko nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez systemy sterujące ruchem oraz nowoczesne pojazdy.

Cel studiów

Studiuj Nowocześnie

Przestronność

Jakość

Przestrzeń

Miejsce

Twój sukces to Nasz Sukces

dr hab. inż. Remigiusz KOZŁOWSKI, prof. UŁ

dr hab. inż. Remigiusz KOZŁOWSKI, prof. UŁ

Kierownik Studiów

Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski jest wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Uzyskał stopień Profesora Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z najmłodszych wykładowców.

Prowadził  zajęcia także na wielu innych uczelniach m.in. na Politechnice Łódzkiej, Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Wygłaszał referaty, prezentacje, a także uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorem książki poświęconej pisaniu prac dyplomowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i ma na swoim koncie wypromowanych ponad 500 dyplomantów (magistrów i licencjatów).

Radę Programową studiów stanowią:

 • prof. dr hab. Bogdan Gregor
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak
 • prof. dr hab. Ewa Walińska
 • dr hab. Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska, prof. UŁ
 • dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. UŁ
 • dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 • dr hab. Michał Marczak, prof. UMED
 • dr hab. Jerzy Mikulski, prof. UEK
 • dr Grzegorz Lichocik – Prezes Zarządu Dachser w Polsce

Zasadnicze cele kształcenia

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat wzrastającej presji ze strony natężenia ruchu na drogę, sposób jej projektowania oraz utrzymania; wdrożenie w tematykę często powtarzających się błędów w projektach organizacji ruchu drogowego; rozwój umiejętności w zakresie sposobów zarządzania ruchem pieszym czy rowerowym; wprowadzenie w zagadnienia planowania układów komunikacji publicznej oraz metod ich projektowania i zarządzania; przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki sygnalizacji świetlnej w aspekcie jej projektowania, utrzymania, koordynacji oraz szeroko rozumianej „logistyki miejskiej”; wdrożenie w środowisko nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez systemy sterujące ruchem oraz nowoczesne pojazdy

Wymaganie wstępne
wykształcenie wyższe (studia licencjackie i równoważne, lub magisterskie i równoważne) w dziedzinie związanej z drogownictwem lub logistyką. 
Zasady rekrutacji

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie studiów kompletu dokumentów, na który składają się:

 1. podanie o przyjęcie na studia,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub poświadczona notarialnie kserokopia tych dokumentów bądź kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez UŁ (oryginał do wglądu),
 4. jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 57 osoby .

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają decyzję o kwalifikacji na studia wraz z indywidualnym rachunkiem bankowym do wpłat. Decyzję o przyjęciu na studia słuchacze otrzymają po zapłaceniu I raty czesnego. 

Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych – dziedzina nauk ekonomicznych – nauki o zarządzaniu. 
Efekty kształcenia odnoszące się do całego programu studiów podyplomowych:
Absolwent osiągnie następujące efekty kształcenia:
 Wiedzy Kod własny
ma podstawową wiedzę o charakterze zjawisk i procesów dotyczących przemieszczeń w środowisku miejskim (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zagadnień zarządzania logistyką miejską), ich powiązaniu z licznymi dziedzinami wiedzy, które odnoszą się do poszczególnych elementów zagospodarowania przestrzeni miasta W1SPST
ma wiedzę o metodach i narzędziach (typowych dla zarządzania logistyką miejską), w tym technikach pozyskiwania danych statystycznych i przestrzennych, odpowiednich dla zarządzania logistyką ruchu drogowego, pozwalających opisywać relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami ruchu miejskiego oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem zarządców infrastruktury i organizatorów transportu w środowisku miejskim W2SPST
ma wiedzę o procesach zmian w zakresie ogólnie pojętych przepływów w środowisku miejskim oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian W3SPST
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości związanej z badaniem, projektowaniem i monitorowaniem modeli lokalnego transportu, wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania logistyką ruchu drogowego W4SPST
 1. Umiejętności
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki miejskiej do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk specyficznych dla zarządzania logistyką ruchu drogowego U1SPST
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk występujących w środowisku miejskim, które związane są z realizacją przepływów właściwych dla zarządzania logistyką ruchu drogowego U2SPST
potrafi prognozować praktyczne skutki procesów i zjawisk towarzyszących prawidłowemu i nieprawidłowemu funkcjonowaniu systemu transportowego miasta z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla zarządzania logistyką ruchu drogowego U3SPST
prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi) w celu optymalizacji procesów w zakresie transportu i łączności w mieście, które wchodzą w zakres zarządzania logistyką ruchu drogowego U4SPST
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na etapie planowania, wdrażania, monitorowania i optymalizacji miejskich systemów transportowych, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej w zakresie zarządzania logistyką ruchu drogowego U5SPST
posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów występujących w systemach transportowych dużego ośrodka miejskiego i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie uwzgledniające najnowszą wiedzę i technologię w zakresie logistyki miejskiej, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań poprzez dobór odpowiedniego oprogramowania i analiz prowadzonych na odpowiednich bazach danych U6SPST
 1. Kompetencje
potrafi współdziałać i pracować w grupie zarówno w sytuacjach typowych jak i awaryjnych dla funkcjonowania miejskiego systemu transportowego, przyjmując w niej różne role w celu rozwiązywania zagadnień z tematyki zarządzania logistyką ruchu drogowego K1SPST
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji założonego celu efektywizacji przepływów w miejskim systemie lub rozwiązania problemu wynikającego z jego błędu K2SPST
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania logistyką miejską K3SPST
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne w zakresie zarządzania logistyką miejską K4SPST
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania logistyką ruchu drogowego przy wykorzystaniu najnowszych metod i źródeł wiedzy K5SPST

Niezbędne punkty ECTS do uzyskania

Czas do rozpoczęcia studiów

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Z

Koszt i organizacja studiów

Zajęcia będą odbywać się w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz soboty od 8:00 do 20:00. Całkowity koszt studiów wynosi 6300 zł przy wpłacie jednorazowej lub 6900 przy wpłacie w trzech ratach (3 razy 2300 zł).  

Koszt studiów podyplomowych w ZŁ za semestr * z karta absolwenta UŁ 10 % rabatu

Zapraszamy do kontaktu

Uznajemy każdy rodzaj kontaktu.

Twój e-mail będzie dla nas znaczący, staramy się odpowiadać na wszystkie.

 

Formularz kontaktu

11 + 15 =

Dokumenty do rejestracji na studia

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Odpis / Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich)

3. Kwestionariusz osobowy słuchacza

4. 1 zdjęcie o rozmiarach: 3,5 x 4,5 cm

5. Skierownie z zakładu pracy

Dokumenty mozna przesłać mailowo na adres techlog.wz@gmail.com Dokumenty przyjmujemy do 17.10.2017 r.

 

Wydział Zarządzania UŁ

Sekretariat studiów:

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 142

tel. +48 609 007 209

e-mail: techlog.wz@gmail.com

Kierownik studiów:

prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, pok. 125

e-mail: rjk5511@gmail.com